ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านท่าข้าม  ๑๕๔  ต.ชัยพฤกษ์  อ.เมือง  จ
.เลย  ๔๒๐๐๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1
รหัสโรงเรียน ๘ หลัก ๔๒๐๑๐๐๑๙
อีเมล์:takam@loei 1.go.th
โทร  ๐๙๓-๓๒๘๙๑๗๑ Comments