วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โรงเรียนบ้านท่าข้ามมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจรัยธรรมและตั้งใจมุ่งใฝ่หาความรู้
Comments